Jamie Dimon, CEO ของ JP Morgan ธนาคารยักษ์ใหญ่ของอันดับหนึ่งของสหรัฐ ฯ ได้กล่าวในจดหมายถึงนักลงทุนจากรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งมีสาระสำคัญ คือ…

– วิกฤตทางการเงินที่มีต่อกลุ่มธนาคารยังไม่จบลงง่ายๆ และผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายปีหลังจากนี้

อย่างไรก็ตาม ณ สถานการณ์ในปัจจุบัน ยังไม่เห็นสัญญาณว่าวิกฤตครั้งนี้จะลุกลามไปใหญ่โตเหมือนช่วงปี 2008 ที่เกิด Hamburger Crisis

– กฎเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) จากผลกระทบเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วที่มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง

– โลกควรให้ควรสนใจลงทุนและพัฒนาในธุรกิจที่สำคัญมาก 2 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการภาวะโลกร้อน และ การพัฒนาด้าน AI ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกดีขึ้น

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593