บทสรุปของหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Sapiens A Brief History of Humankind ซึ่งแต่งโดยศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ Yuval Noah Harari ซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำให้อ่านโดย Bill Gates, Mark Zuckerberg และ Barack Obama สิ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์ Harari ได้พยายามเชื่อมมนุษยชาติในอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างกลมกลืนและมีความเป็นไปได้ ทำให้เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้

ประเด็นความคิดที่น่าสนใจสั้นๆมีดังนี้ 📍

1. วิวัฒนาการของมนุษย์ชาติ ตั้งแต่เกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 3-4 ศตวรรษที่ผ่านมา

2. วิวัฒนาการถัดมาในศตวรรษที่ 21 คือ การที่มนุษย์ขาติกำลังพัฒนาขีดความสามารถทางชีวภาพของมนุษย์ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ (AI) แลถเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology) ซึ่งสุดท้ายอาจนำไปสู่ ​​รูปแบบของชีวิตอนินทรีย์ (Inorganic Lifeform)

3. ความเหลื่อมล้ำของมนุษย์ในอนาคต จะขยายจาก “ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ” ไปสู่ ​​”ความไม่เสมอภาคทางชีวภาพ”

4. ในสมัยโบราณ พลังอำนาจในการควบคุมมนุษย์ด้วยกันเองอยู่ในมือของทหาร แต่ในอนาคต พลังอำนาจนี้ จะตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นนำพิเศษ (Super Elites) ของโลก ที่ควบคุมเครือข่ายของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้

(Autonomous AI)

5. ในอดีต ข้อมูลความรู้ต่างๆในโลกมีปริมาณจำกัดที่ต้องไฝ่หา และมักถูกปิดกั้นโดยกลุ่มผู้ปกครองในทางตรงกันข้าม โลกในศตวรรษที่ 21 ข้อมูลความรู้ต่างๆจะมีอยู่ชุกชุมและกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง จนยากที่กลุ่มผู้ปกครองจะเซ็นเซอร์หรือปิดกั้นได้

ดังนั้น ในหลายประเทศ ผู้ปกครองจะใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบี้ยว เพื่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ที่ต้องการเสาะหาข้อเท็จจริง false news และอาจควบคุมด้วยการจดจำใบหน้า ติดตามความเคลื่อนไหว ให้คะแนนความประพฤติแบบที่จีนทำ ลงโทษความประพฤติ ได้

6. วิวัฒนาการด้าน AI จะทำให้งานที่มีอยู่จำนวนมากสูญหายไป แต่ก็จะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถประกันได้ว่า จะไม่มี AI มาแย่งงานใหม่นั้นๆ นอกจากว่า จะมีงานใหม่ที่มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักรหรือไม่?

7. เมื่อ AI ยึดฐานการผลิตทั้งหมด เชื่อว่า เพื่อรักษาความอยู่รอด มนุษย์ชาติจะต้องจัดให้มนุษย์ทุกคนมีเงินเดือนพอเลี้ยงชีพ ที่เรียกว่า “Universal Basic Income”

ประเทศที่ควบคุม AI และมีรายได้จากสินค้าที่ได้จาก AI ก็จะต้องส่งเงินไปอุดหนุนประเทศที่มีแต่แรงงานแต่ไร้งาน เพื่อซื้อสินค้าที่ตัวเองผลิต

ดังนั้น การมีรัฐบาลในประเทศต่างๆก็จะค่อยๆไร้ความหมายไป สุดท้ายแล้วโลกก็จะก้าวไปสู่”โลกที่ไร้พรมแดน” (เหมือนเนื้อเพลง Imagine ของ John Lennon)ควบคุมโดยอีลีทในไม่กี่ประเทศ

8. ในที่สุด มนุษย์ชาติจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น ได้แก่ กลุ่มชนชั้นสูง (Super Elite Class) ที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม AI และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของมนุษย์ชาติ (เพื่อให้ฉลาดขึ้น หรือ อายุยาวขึ้น) และ กลุ่มชนที่ไร้ประโยชน์ (Useless Class)

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงกำลังพลทางทหาร (กำลังพลจะไร้ความหมาย เพราะกองทัพในอนาคตจะใช้เทคโนโลยี AI แทน)

9. ในสมัยโบราณ อำนาจอยู่กับพระเจ้า (ศาสนา); ปัจจุบันนี้ อำนาจอยู่กับเสียงของคนส่วนใหญ่ (ประชาธิปไตย) หรือ กลุ่มคนที่มีอาวุธ (เผด็จการ) ในอนาคต อำนาจจะอยู่กับชนชั้นสูงของโลก (World’s Super Elites) ที่ควบคุม Algoritm ของ AI และเป็นผู้ครอบครองข้อมูลขนาดใหญ่

10. การทำงานของ AI จะใชั algorithm ระดับสูงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ยากเกินกว่าปัญญามนุษย์ที่จะเข้าใจ มนุษย์ชาติจึงกลายเป็นผู้ปฏิบัติ สุดท้ายแล้ว ในอนาคต AI จะกลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของมนุษย์ชาติ

11. ในศตวรรษที่ 19 และ 20 มนุษย์ถูกผลักดันให้เข้าสู่ “ชนชั้นแรงงาน” โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์ถูกผลักเข้าสู่ “ชนชั้นไร้ประโยชน์” โดยการปฏิวัติ AI

12. พิจารณาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคต มนุษย์ทุกคน จำต้องรีบพัฒนาตนเองมี “ความสามารถพื้นฐานสากล” (Universal Basic Competence)” ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานในวิทยาการต่างๆและทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (Fundamental Knowledges and 21st Century Skillset) ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจะได้มีขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงในการตกสู่ “ชนชั้นที่ไร้ประโยชน์” ของโลกแห่งอนาคตต่อไป

13. ในปี ค.ศ. 2050 ทารกที่เกิดในช่วงนี้ ก็มีอายุกว่า 30 ปี เขาต้องไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง เราจะปฎิวัติระบบการศึกษาที่ใช้มาแต่ศตวรรษที่ 19 อย่างไร เพื่อเป็นต้นทุนให้เด็กเหล่านี้ ให้เข้าใจและสามารถเผชิญกับโลกที่แตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อไป

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593